Service & Underhåll

Krav och Kontroller på sprinkleranläggning enligt SBF 120 respektive SBF 501:

Sprinkleranläggningen skall efter godkänd slutbesiktning skötas enligt gällande krav och regler.
Minst två utsedda anläggningsskötare skall efter utbildning ansvara för regelbunden kontroll och provning av alla för funktionen väsentliga delar. Användaren ska genomföra regelbunden kontroll, upprätta ett schema för skötsel och underhåll, dokumentera åtgärder samt föra kontrolljournal som ska finnas tillgänglig i anslutning till sprinklercentralen. Användaren ska tillse att skötsel och underhåll genomförs via avtal med installatören eller annat likvärdigt kompetent företag.
Efter genomförd kontroll, provning, skötsel eller underhållsåtgärd skall systemet återställas i funktionsdugligt skick. 

Skötsel och underhåll enligt SBF 120:

I kapitel 20 i regelverket SBF 120 samt i standarden SS-EN 12845 finns krav på hur sprinkleranläggningen ska skötas, underhållas, provas och besiktigas. Skötsel – rutinkontroller samt vecko-, månads-, kvartals- och halvårsprovningar. Utförs av anläggningsskötare, men särskilda krav finns för kvartals- och halvårsprovningar.
Underhåll – kontroller och provningar utförda av utbildad serviceman. Utförs normalt en gång per år, men vissa moment ska göras vart tredje, vart femte respektive vart tionde år.
Revisionsbesiktning – kontroll och provningar av en oberoende besiktningsman. Ska utföras varje år. 

Anläggningsskötare

Det ska finnas två utbildade anläggningsskötare till varje sprinkleranläggning. Utbildningskraven beskrivs i Bilaga SBF 120-06. Anläggningsskötare ska ha tillträde till samtliga skyddade utrymmen. 

Kontrolljournal

En kontrolljournal ska finnas i eller invid sprinklercentralen. Noteringar i den kan göras av anläggningsskötaren, anläggarfirman, servicefirman, besiktningsman eller räddningstjänsten.

I kontrolljournalen ska följande noteras:

  • utförda kontroller och provningar
  • sprinkleraktiveringar, orsak och åtgärd
  • utlösta felsignaler, orsak och åtgärd
  • driftstörningar, orsak och åtgärd
  • frånkopplingar
  • besiktningar
  • byte av sprinkler, rörsektioner och andra åtgärder

För onödiga aktiveringar ska även anges vilka åtgärder som gjorts för att undvika upprepning. För samtliga noteringar gäller att det ska finnas datum, tid och uppgift om vem som gjort noteringen. 

Ändring av anläggning

Omfattande utökning och ändring ska utföras och dokumenteras enligt SBF 120. Mindre omfattande ändring kan i stället dokumenteras i en ändringsrapport, se Bilaga SBF 120-07.
Mindre omfattning avser när antalet sprinkler utökas med högst 20 sprinkler i låg och normal riskklass och högst 10 sprinkler i hög riskklass. Det får inte vara ändringar som ökar kravet på vattenkällan eller som innebär ändringar av snabböppnare, startanordning för pump, larmventil eller utlösningsanordning, eller större förändringar av rörnät. 

Utförande av skötsel, underhåll och kontroller

Anläggarfimans skötselinstruktioner ska alltid följas. Oavsett vad som står i den är följande lämpliga intervall för olika kontroller och provningar. 

Varje vecka (av anläggningsskötare):

Kontrollera samtliga manometrar inom systemet för kontroll av vatten- och lufttryck, även servisledningar och hydroforer. Kontrollera samtliga nivåer i bassänger och andra vattenkällor. Kontrollera att samtliga avstängningsventiler står i rätt läge. Aktivera det vattendrivna larmdonet i minst 30 sekunder.

Prova automatisk pumpstart med följande omfattning:
a) kontroll av bränsle och smörjoljenivå på dieselmotor
b) kontroll av start genom tryckfallssimulering (även elpump)
c) kontroll och dokumentation av starttryck (även elpump)
d) kontroll av smörjoljetryck på dieselmotor samt cirkulation av kylvatten.

När pumpen har startat ska dieselmotor kontrolleras enligt följande:
a) Motorn ska vara i drift i minst 20 minuter eller enligt pumpleverantörens anvisning. Motorn ska sedan stoppas för att därefter med en gång återstartas manuellt.
b) Kylvattennivån i den primära kylkretsen ska kontrolleras.
c) Smörjoljetryck (om mätare finns), motortemperatur och kylvattenflöde ska kontrolleras under hela provningen.
d) Oljeslangar ska kontrolleras och en allmän kontroll av eventuellt läckage av bränsle, kylvätska och avgaser ska genomföras.

Kontrollera funktionen på eventuell anordning för uppvärmning för att
förhindra frysning av systemet. 

Varje månad (av anläggningsskötare):

Kontrollera batterier, batteriladdning och strömförsörjning. Provkör eventuellt reservelverk till elektrisk pump. 

Varje kvartal (av anläggningsskötare eller utbildad serviceman):

Gå igenom anläggningen avseende förändringar av byggnad, verksamhet, lagringssätt, uppvärmning, belysningsarmaturer eller andra installationer, som påverkar riskklassificeringen eller funktionen. Kontrollera sprinkler och kontrollventiler som kan ha påverkats av beläggning (annan än färg) och rengör eller byt ut vid behov. Övermålad eller skadade sprinkler och kontrollventiler ska alltid bytas ut. Särskild uppmärksamhet ska riktas mot sprinkler i sprutboxar och liknande, där tätare intervall för rengöring eller byte kan behövas. Rörsystem ska okulärt kontrolleras med avseende på korrosion eller andra skador. Rörledningstejp byts ut vid behov. Mät och kontrollera att sprinklersystemet inte används för potentialutjämning. Vattenkällorna kontrolleras och eventuella pumpar ska startas automatiskt och vattenkällans tryck vid lämpligt flöde ska uppfylla kraven. Provning av vattenkälla ska genomföras med provventil. Eventuell reservkraft från dieselaggregat ska kontrolleras. Samtliga avstängningsventiler som kontrollerar vattenflödet ska manövreras för att kontrollera funktionen och därefter återställas i korrekt läge. Funktionsprov på flödesvakt/larmpressostat och larmöverföring ska utföras. Antal och skick på reservdelar ska kontrolleras. 

Varje halvår (av anläggningsskötare eller utbildad serviceman):

Kontrollera att eventuellt reservelverk till elpump startar automatiskt vid kraftbortfall. Den elektriska installationen för larmöverföring ska kontrolleras. 

Varje år (av anläggningsskötare):

Kontrollera att revisionsbesiktning är utförd och att anmärkningarna är åtgärdade. Kontrollera att servicebesök har skett och att upptäckta brister har åtgärdats. 

Varje år (av utbildad serviceman):

Kapacitetsprov. Varje pump ska provas med full belastning för att kontrollera att det är lämpligt tryck och flöde (kan även utföras av besiktningsman). Varje vattenkälla ska provas med full belastning för att kontrollera att det är lämpligt tryck och flöde (kan även utföras av besiktningsman). Serie med startförsök med pumpar ska göras i enlighet med SS-EN 12845. Påfyllningsventiler för bassänger och liknande ska funktionsprovas. Silar och intagsgaller ska kontrolleras. Prova torrörslarmventil genom partiellt flödesprov.
Okulär kontroll av rörsystem och komponenter för system med skuminblandning ska göras. Kontroll av premix respektive inblandningskoncentration för sprinklersystem med skuminblandning ska göras. 

Vart tredje år (av utbildad serviceman):

Hydroforer ska kontrolleras och tömmas. De ska kontrolleras med avseende på korrosion och vid behov rengöras eller korrosionskyddsbehandlas. Samtliga avstängningsventiler och larmventiler ska kontrolleras (även invändigt) och vid behov repareras eller bytas ut. Prova torrörslarmventil genom fullständigt flödesprov. 

Femårskontroll (av besiktningsman)

Efter högst 5 år ska invändig kontroll av rörnät, inklusive flexibla slangar, till sprinkleranläggning med skuminblandning göras i enlighet med anvisningarna i SBF 120. 

Tioårskontroll (utbildad serviceman respektive besiktningsman).

Minst en gång vart tionde år ska bassäng och liknande kontrolleras så att dess invändiga skick och behov av åtgärder kan bedömas. Detta kan göras genom att bassängen töms eller utan tömning. Rengöring och underhåll av ytskikt ska göras efter det behov som upptäcks vid kontrollen.
Efter högst 10 år ska invändig kontroll av rörnät, inklusive flexibla slangar, till torrör- och förutlösningssystem göras enligt anvisningarna i SBF 120. 

Tjugofemårskontroll (av besiktningsman):

Efter högst 25 år ska invändig kontroll av rörnät, inklusive flexibla slangar, till våtrörsystem göras enligt anvisningarna i SBF 120. Kontroll av installerade sprinkler bör göras med omfattning i enlighet med SBF 120. 

Skyddsvärde:

Det är av avgörande betydelse att sprinklersystemet underhålls väl så att nödvändig funktionsduglighet säkerställs. Denna fråga kan lätt komma att förbises eller ej beaktas i tillräcklig grad. Ett sådant bristande intresse kan dock äventyra personsäkerheten för de personer som befinner sig i lokalerna och öka risken för ekonomiska skador, försäkringsersättningar mm. Betydelsen av ett fullgott underhåll kan därför inte nog poängteras.